Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De leden tekenen een contract met CFB Group bvba, in zijn hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder van CFOTR. Het contractuele verband tussen de CFB Group bvba en de leden wordt beschreven in deze algemene voorwaarden.

2. De CFB Group bvba, waarvan de sociale zetel gevestigd is in 1653 Dworp, Heiendaallaan 8; is een privéclub die zijn lokalen en materiaal ter beschikking stelt aan zijn leden met als hoofddoel het beoefenen van sportactiviteiten. Ze doet dit in de mate van het mogelijke en in de meest gunstige omstandigheden.

3. Een toetredingscontract wordt opgemaakt voor onbepaalde duur, evenwel met een initiële duurtijd van minimum 3, 6 of 12 maanden aan het volle tarief zoals initieel gekozen door het lid. Een lid kan het abonnement niet stopzetten gedurende de eerste 3 maanden. Na de initiële aansluitingsperiode (3, 6 of 12 maanden) zal het abonnement verlengd worden van maand tot maand.

4. In geval een lid een einde wenst te maken aan zijn/haar abonnement, kan hij/zij dit door een mail te sturen naar info@crossfitontheroad.be of info@cfotr.be met als onderwerp “stopzetting contract” en met een duidelijke vermelding van zijn/haar naam, voornaam en begindatum van het abonnement. Deze mail dient ontvangen te worden voor de eerste van de laatste maand van de initieel gekozen aansluitingsperiode (de datum van ontvangst is geldend als bewijs), waarbij een abonnement enkel kan aflopen op het einde van de maand. Indien het lid niet op deze manier een einde maakt aan zijn aansluiting, zal de CFB Group bvba stilzwijgend zijn/haar abonnement verlengen voor een periode van onbeperkte duur. Alle andere vormen van opzegging zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen, het wegblijven van de lessen en alle andere vormen van communicatie (mondeling, sms, FB, Messenger, WhatsApp, enz.), worden aanzien als een onwettige verbreking van het contract. In deze gevallen blijven de te betalen bijdragen gelden. In geval de bijdragen niet vrijwillig worden betaald, zal de CFB Group bvba beroep doen op een incasso bureau en een bijkomende forfaitaire vergoeding van €100 aanrekenen.

5. Indien het lid zijn of haar contract verbreekt voor het vestrijken van de initieel gekozen periode (minimum 3, 6 of 12 maanden) zal het lid een forfaitaire schadevergoeding betalen van 50% van de som van de nog te betalen bedragen voor de resterende periode, berekend vanaf de maand die volgt op de opzegging tot het einde van de periode van minimum aansluiting.

6. SEPA mandaat: enkel in geval van maandelijkse betaling via domiciliëring. Door het contract te ondertekenen, geeft U toestemming (A) aan de firma CFB Group bvba, Heiendaallaan 8, 1653 Dworp een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren; en (B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van de firma CFB Group bvba, Heiendaallaan 8, 1653 Dworp. Het lid is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze opdracht kan uitgevoerd worden (door een correct rekeningnummer op te geven en ervoor te zorgen dat het saldo toereikend is). De opdracht tot debitering wordt in het begin van de maand naar de bank verstuurd.

7. In geval een betaling niet doorgaat, respecteert het lid zijn/haar afbetalingsplan niet. In dit geval zal een kost aangerekend worden van 10 euro bij de volgende maandelijse betaling. Het blokkeren van het mandaat tegenover de CFB Group bvba ontziet het lid niet van zijn/haar verplichtingen tot betaling. Een abonnement kan alleen stopgezet worden zoals vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden.

8. Een verlofperiode, onafhankelijk van de duur, is geen reden om een abonnement stop te zetten of op te schorten. Het abonnement loopt gewoon verder tijdens de verlofperiode van het lid. In geval de vakantieperiode langer duurt dan 3 weken, kan het lid ervoor kiezen om zijn of haar abonnement tijdelijk over te dragen aan iemand anders. Deze andere persoon zal tijdelijk toegang krijgen tot de lessen en het abonnement zal verder betaald worden door het lid dat het contract heeft ondertekend. Na de verlofperiode kan het lid terug toegang krijgen tot de lessen en zal zijn of haar vervanger geen toegang meer krijgen.

9. CFB Group bvba voorziet geen persoonlijke verzekering. Elk lid verzekert zichzelf voldoende tegen mogelijke persoonlijke ongevallen. Uw verzekeringsagent zal u de nodige gegevens verstrekken. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de CFB Group bvba in geen enkel geval aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele niet gedekte ongevallen door de polis van het lid of voor de bedragen die de dekking van de verzekering zouden overschrijden.

10. Medische ongeschiktheid, ongeacht de oorzaak of duur (zelfs met een doktersattest), is geen reden tot stopzetting van een abonnement gedurende de initiële contractduur. Voor medische ongeschiktheid van langer dan 3 weken kan het abonnement worden opgeschort gedurende de periode van ongeschiktheid en met een maximum van 2 maanden. In dit geval zal het lid een officiële doktersverklaring opsturen naar info@crossfitontheroad.be of info@cfotr.be met duidelijke vermelding van de einddatum van de ongeschiktheid. Na deze datum (en met een maximum van 2 maanden) wordt de maandelijkse domiciliëring stilzwijgend terug opgestart en loopt het abonnement verder voor de resterende initiële duur van het abonnement. In geval de periode van ongeschiktheid langer duurt dan 2 maanden, kan het lid ervoor kiezen om zijn of haar abonnement tijdelijk over te dragen aan iemand anders. Deze andere persoon zal tijdelijk toegang krijgen tot de lessen en het abonnement zal verder betaald worden door het lid dat het contract heeft ondertekend. Na de periode van ongeschiktheid kan het lid terug toegang krijgen tot de lessen en zal zijn of haar vervanger geen toegang meer krijgen. In geval van zwangerschap kan de opschorting besproken worden met de directie.

11. Elke persoon wordt lid bij het ondertekenen van het toetredingscontract. Voor de aansluiting kan elk lid in voldoende mate kennis maken met de geboden diensten van de CFB Group bvba. De geboden diensten en openingsuren kunnen wijzigen en worden bekend gemaakt op de website. Elk abonnement is strikt persoonlijk en geeft vrije toegang tot de zalen tijdens de openingsuren.

12. Het lid mag enkel in de club komen trainen tijdens de openingsuren. Het lid mag geen bezoekers meebrengen als er geen trainer of verantwoordelijke aanwezig is.

13. De maandelijkse bijdragen mogen verhoogd worden mits voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging, 30 dagen op voorhand door de directie. Deze verhoging kan een gevolg zijn van een wijziging van economische omstandigheden, uitbreiding van de diensten of door indexatie.

14. Het lid verklaart hierbij in goede gezondheid te verkeren, dat er geen enkele medische of andere reden bestaat om geen fisieke inspanningen te kunnen/mogen leveren of dat een fisieke inspanning zijn/haar gezondheid of veiligheid schaadt. Het is verboden de club te betreden met een infectie, besmettelijke ziekte of blessures zoals open wonden enz. zodat het risico bestaat dat de algemene gezondheid en de veiligheid en/of de fisieke toestand van de andere leden in het gedrang komt.

15. De minimumleeftijd om een abonnement te onderschrijven is 18 jaar. De aansluiting is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat die minderjarige persoon vergezeld is van een meerderjarige. Kinderen jonger dan 15 jaar mogen niet zonder toezicht in de club vertoeven en moeten op elk moment vergezeld zijn van hun ouders of een meerderjarige die er de verantwoordelijkheid over draagt.

16. De leden hebben respect voor de club en de uitrustingen. Ze volgen de raad van de uitbater, het personeel of de Trainers. Indien zij schade toebrengen aan de club of de uitrustingen door onvoorzichtigheid of nalatigheid, zullen zij de schade moeten vergoeden. Het opzettelijk en systematisch laten vallen van materiaal zoals kettlebells, dumbells, baren, enz. (tenzij voor veiligheidsreden) kan leiden tot het stopzetten van het abonnement. Een ruw, onverantwoord of agressief gedrag zal altijd leiden tot de onmiddellijke stopzetting van het contract. De directie en/of de Trainer heeft het recht een bezoeker of een lid te verwijderen. In dit geval zal de vergoeding zoals vermeld in artikel 5 van de algemene voorwaarden niet vergoed worden.

17. Roken en meebrengen van huisdieren zijn niet toegelaten binnen de club. Het is verboden glazen en blikjes mee te nemen in de trainingszaal, enkel afsluitbare drinkbussen en plastiek flessen zijn toegestaan.

18. Het is verboden magnesiumpoeder of magnesiumblokken mee te brengen in de zaal. Wij voorzien zelf magnesiumballen als antislip middel voor de handen.

19. Het lid moet zich altijd afdrogen in de douchecabines, dit om ongelukken te voorkomen op een vochtige vloer in de kleedkamers.

20. Gelieve waardevolle voorwerpen thuis te laten of ze mee te nemen in de trainingszaal. De CFB Group bvba is niet verantwoordelijk bij diefstal of verlies.

21. De CFB Group bvba is niet veranwtoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal op de parking of op de toegangsweg tot de club.

22. CFB Group bvba hanteert de wettelijke bepalingen van 25 mei 2018 over de bescherming van het privéleven wat betreft de verwerking van de persoonlijke gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is de CFB Group bvba, waarvan de sociale zetel gevestigd is te Heiendaallaan 8, 1653 Dworp. CFB Group bvba kan de contactgegevens van het lid gebruiken om hem/haar persoonlijk te informeren over hun diensten. Meer informatie is terug te vinden op de website cfotr.be/privacybepaling.

23. Elk lid kan een overzicht krijgen van zijn/haar persoonlijke gegevens en kan eventueel een verbetering vragen van foute, onvolledige of niet relevante gegevens door een gedateerde en ondertekende aanvraag te richten naar de CFB Group bvba, Heiendaallaan 8 in 1653 Dworp. Hierbij voegt u ook een bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart). Wij communiceren u uw persoonlijke gegevens binnen de 45 dagen na uw aanvraag.

24. CFB Group bvba zal geen foto- of filmmateriaal die de privésfeer van het lid schaadt, ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Foto en filmmateriaal wordt enkel gebruikt voor publicatie via eigen kanalen van CFB Group bvba. Het lid is op de hoogte dat er af en toe beeldmateriaal wordt gemaakt tijdens de lessen of evenementen. Het lid kan te allen tijde weigeren om hierin te verschijnen.

Dankzij bovenvermelde voorwaarden zijn wij in staat u de nodige orde en kwaliteit te garanderen.

CFB Group bvba

Heiendaallaan 8

1653 Dworp

BTW: BE0828 959 525

FORTIS: BE46 0016 1974 8436